ม.มหาสารคาม จัดบายศรีอลังการรับขวัญน้องใหม่
วันศุกร์ที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 14:42 น. | อ่าน 1184 ครั้ง
ม.มหาสารคาม จัดบายศรีอลังการรับขวัญน้องใหม่ 

กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ "สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 2558" ขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนางสาวพัชรินทร์ ลุนคำ อุปนายกองค์การนิสิต คนที่ ๒ รักษาการแทนนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในปีนี้มีนิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการจำนวน 13,640 คน


ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กล่าวว่า โครงการ "สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 2558" เป็นโครงการที่สร้างขวัญกำลังใจ ความรัก ความศรัทธาต่อสถาบัน และได้สร้างความอบอุ่นให้เกิดแก่จิตใจของน้องใหม่ เพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และเพื่อให้นิสิตใหม่มีขวัญกำลังใจในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ในการทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อให้นิสิตใหม่มีขวัญกำลังใจในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ภาย ในงาน ได้มีพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัย เข้าสู่มณฑลพิธีประกอบด้วย ริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ขบวนอัญเชิญตราโรจนากร ขบวนอัญเชิญธงรุ่น จามรี 11 และขบวนอัญเชิญพานบายศรีและธงประจำคณะ โดยมีวงดนตรีศิลป์อีสาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ บรรเลงลายจำปาศรี มีการแสดง "ฟ้อนมอน้ำชีศรีโรจนากร" โดยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการแสดงสืบประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการลำ โดยคุณแม่ฉวีวรรณ พันธุ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงหมอลำ ปี 2535) มีการแสดง"รำบายศรี" โดยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพ่อฉลาด ส่งเสริม (ป.ฉลาดน้อย) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงหมอลำ ปี 2548 เป็นพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ โอกาสนี้ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมผูกแขนรับขวัญนิสิตใหม่ จากนั้นนิสิตใหม่ได้ลอดองค์พระธาตุนาดูนจำลองเพื่อถวายตัวเป็นลูกพระธาตุนา ดูน เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตต่อไป เป็นการเสร็จพิธีประเพณีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 2558